Moje dijete SOLIN - kodeks

Etički kodeks

Etički kodeks

Polazeći od temeljnih načela humanog društva i prava koja iz njih proizlaze, svjesni neravnopravnog položaja djece i osoba s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji pri ostvarivanju tih prava, duboko uvjereni u mogućnost istinskog mijenjanja sebe samih a time i svijeta u kojem žive, s vjerom u snagu solidarnosti i moć duhovne preobrazbe koju patnja zahtijeva, članovi Udruge «Moje dijete» spremni su i obvezuju se na djelovanje u skladu sa Etičkim kodeksom.

Aktivnost

Aktivno doprinositi radu Udruge. Biti osobito aktivni pri uočavanju i pokretanju pozitivnih inicijativa za poboljšanje života djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji svjesni da su oni prvi i najvažniji pokretači promjena.

Tolerancija

Sudjelovati u raspravama o problemima i načinima njihovog rješavanja uvjek težeći za novim, boljim rješenjima. U svim raspravama iskazivati spremnost aktivnog slušanja, uvažavanja i prihvaćanja mišljenja drugih kada se ona ne podudaraju s njihovim stavovima i mišljenjem. Komunikaciju temeljiti na snazi argumenata, bogastvu različitih mišljenja, sposobnosti kritičkog mišljenja, a odluke donositi koncenzusom stavljajući uvijek na prvo mjesto potrebe i dobrobit djece (korisnika Udruge). U odnosima među članovima Udruge kao i s članovima drugih Udruga težiti otvorenosti i toleranciji dajući svojim ponašanjem primjer drugima kako da se drugi odnose prema njima samima. Vlastitom aktivnošću i osobnim primjerom senzibilizirati javnost kako bi razvili toleranciju prema posebnim potrebama naše djece i odnosili se s razumjevanjem prema njima.

Spremnost na timski rad i suradnju

Pridržavati se dogovora o načinu, mjestu i vremenu provedbe određenih aktivnosti. Prezentirati spremnost za timski rad i suradnju svjesni da svatko daje svoj doprinos u skladu sa svojim mogućnostima i ulogom koju u Udruzi ostvaruje. U službenim kontaktima i javnim istupima neće samostalno istupati pozivajući se na Udrugu bez suglasnosti i dopuštenja osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge. Razvijat će sposobnost i spremnost da osobne interese i zasluge usklade i/ili podrede zajedničkim interesima.

Poštivanje drugih

Poštovati privatnost i osobnost svakog člana Udruge na način da će čuvati povjerljivost osobnih podataka i informacija koje u svom radu o članovima stječe. (ime, prezime, adrese, brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze i sl.). U javnim istupima, pisanim i slikovnim materijalima, ove podatke neće iznositi bez suglasnosti člana na kojeg se ti podaci odnose.

Razmjena informacija

Truditi se da informacije, saznanja i spoznaje o različitim tehnikama pomoći djeci s teškoćama u razvoju do kojih su došli prenesu drugim roditeljima kao i informacije o pravima koja su ostvarili iz područja zdravstvene, socijalne i druge zaštite. Rukovoditi se načelom pravednog dijeljenja dobra kojeg su stekli ili ostvarili.

Altruizam i ostvarivanja ideala u praksi

Zalagati se uvijek i svuda za pravo integracije svake osobe pa tako i osobe s osobito teškim oštećenjima u prirodnu sredinu kojoj pripada kao i za slobodu izbora same osobe ili roditelja. Ukazivati na pravo, potrebu i opravdanost integracije osoba s teškoćama u razvoju i nastojati što više osoba uključiti u osobni kontakt s njom. Prihvaćajući navedene obveze kao pravila kojih se svaki član Udruge dužan pridržavati, članovi se obvezuju i na nastojanje da svoju aktivnost, toleranciju, nesebičnost, strpljivost, spremnost na dijalog i suradnju, poštivanje drugih, toplinu i ljubav koju osjećaju za svoju djecu i svoju obitelj prenesu i izvan Udruge te tako svjedoče svoju otvorenost i spremnost za kreiranje kvalitetnih međuljudskih odnosa kao osnov stvaranju sigurnijeg i pravednijeg svijeta.

U slučaju nepoštivanja etičkog kodeksa član može biti opomenut, a za teže povrede ovog Kodeksa i isključen iz Udruge o čemu odlučuje Upravni odbor.