Statut udruge

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14) i Statutu udruge Moje dijete članak 20. Skupština UDRUGE RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Moje dijete SOLIN na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2015., donijela je STATUT.

 

STATUT UDRUGE RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Moje dijete

SOLIN

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:

 • nazivu i sjedištu;

 • o zastupanju;

 • izgledu pečata Udruge;

 • području djelovanja sukladno ciljevima;

 • djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;

 • načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge;

 • uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva;

 • pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova načinu vođenja popisa članova;

 • tijelima Udruge;

 • njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica;

 • izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja   skupštine u slučaju isteka mandata;

 • izboru i opozivu likvidatora Udruge;

 • prestanku postojanja Udruge;

 • imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom;

 • postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge;

 • načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je:

UDRUGA RODITELJA  DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU  Moje dijete SOLIN

Skraćeni naziv udruge je: Moje dijete.

Naziv na engleskom jeziku:

Associations of parents of children with developmental disabilities My child SOLIN.

Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: My child  SOLIN.

Sjedište Udruge je u gradu  Solinu.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge, a Skupština može ovlastiti i druge osobe za zasupanje Udruge.

 

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga se može učlaniti  u saveze, mreže, zajednice i druge oblike udruživanja po odluci Skupštine, neovisno o području svog djelovanja. Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 30 mm, u kojem je upisan naziv Udruge. Način uporabe i čuvanje pečata propisan je odlukom koju donosi Upravni odbor.

Udruga ima karakterističan znak- logo.

Primarni znak tvore četiri raznobojna srca posložena u obliku djeteline, sa zakrivljenim zrakama koje izviru iz centralnog kruga. Po dvije zrake se savijaju oko svog srca simbolizirajući uzignute ruke, dok srca pri tom simboliziraju osobu. Raznolikost je naglašena drugačijim bojama svakog srca. Centralni krug simbolizira samu zajednicu i istoznačan je boji zraka te na taj način povezuje sve različitosti i posebnosti djece/osoba s posebnim potrebama unutar udruge.

 

 

 II.  PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 5.

Područja djelovanje Udruge je:

 • demokratska politička kultura;

 • ljudska prava;

 • obrazovanje, znanost i istraživanje;

 • socijalna djelatnost;

 • zaštita zdravlja.

Ciljevi Udruge:

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja svekolikih prava djece s poteškoćama u razvoju (s intelektualnim poteškoćama, s cerebralnom paralizom, djece s autizmom, komunikacijskim teškoćama, poremećajem pažnje i drugim teškoćama u razvoju i sindromima), osoba s invaliditetom  i njihovih obitelji, odnosno s ciljem unapređenja kvalitete njihovih života, te medicinske, socijalne, pravne i druge zaštite.

Članak 6.

Djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • volonterstvo;

 • promicanje i razvoj volonterstva;

 • promicanje društvene solidarnosti;

 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje;

 • sudjelovanje u javnim raspravama prilikom donošenja zakona i odredaba od strane nadležnih ministarstava; predlaganje mjera i propisa te suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave iz područja zaštite i rehabilitacije djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kao i suradnja sa stručnim službama (centrima za socijalnu skrb, poliklinikama, klinikama, vrtićima , školama i sl.);

 • razvoj civilnog društva;

 • javno informiranje i mediji;

 • informiranje javnosti o problematici, prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje multimedijalnog te ostalog pisanog materijala o djeci s poteškoćama i osobama s invaliditetom;

 • sudjelovanje i organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima djece s poteškoćama i osoba s invaliditetom;

 • poticanje kritičke rasprave u medijima;

 • ostale djelatnosti javnog informiranja i medija;

 • besplatna pravna pomoć;

 • suzbijanje i zaštita od diskriminacije;

 • zaštita obitelji;

 • zaštita prava osoba s invaliditetom;

 • zaštita prava osoba s mentalnim oštećenjem;

 • odgoj i obrazovanje;

 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje;

 • potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama;

 • socijalna  pomoć i podrška;

 • pomoć i podrška osobama s invaliditetom;

 • pomoć i podrška djeci;

 • pomoć i podrška mladima;

 • pomoć i podrška obitelji;

 • socijalne usluge;

 • savjetovanje i pomaganje;

 • psihosocijalna podrška;

 • rana intervencija;

 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija);

 • boravak;

 • smješaj; 

 • organizirano stanovanje;

 • stručna pomoć i podrška;

 • sraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi;

 • organiziranje slobodnih aktivnosti;

 • pomoć i podrša u vlastitom domu i zajednici;

 • rehabilitacija;

 • osobna asistencija;

 • humanitarna pomoć;

 • psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama;

 • poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih;

 • preventivno djelovanje, unaprijeđenje i zaštita zdravlja;

 • prevencija i zaštita mentalnog zdravlja;

 • stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život oboljelih od kroničnih bolesti.

 

Udruga može ostvariti suradnju s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge.

 

Članak 7.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona, te imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje njena tijela donose.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • Pravodobnim i istinitim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima putem pisanih izvješća, na posebnim skupovima ili web stranicama. Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela Udruge te na drugi pogodan način (oglasna ploča, glasila, periodične publikacije, bilteni, plakati, internetska i facebook stranica Udruge i sl.).

 • Javnim priopćavanjem. Predstavnici medija mogu prisustvovati  Skupštinama i sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela. Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti podaci koji su sukladno Zakonu kojim se uređuje tajnost podataka utvrđeni bilo kao poslovna tajna ili se tiču osobnih zaštićenih podataka članova Udruge.

 

 

III.  ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 8.

Članom Udruge mogu postati sve  fizičke i pravne osobe sukladno Zakonu, koje prihvaćaju odredbe  ovog Statuta, Etičkog kodeksa kao i drugih općih akata.

Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članom Udruge mogu postati i fizičke osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću za koje pristupnicu potpisuje roditelj ili skrbnik. 

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu.

Članom Udruge  postaje se upisom u Registar članova Udruge, te uplatom članarine.

O vrsti članstva i visini  članarine  odluku donosi  Upravni odbor.

Članovi lošijeg socijalnog statusa mogu biti oslobođeni članarine, ali su dužni početkom godine uputiti zamolbu ili izjavu upravnom odboru kako bi bili oslobođeni od plaćanja članarine.

 

Članstvo u Udruzi može biti:  
1.1.     redovno (aktivno i pasivno)
2.2.     nominalno
3.3.     počasno

 
1.1.  Redovni članovi

 Redovnim članovima Udruge mogu postati:

 • fizičke, poslovno sposobne osobe koje su roditelji ili skrbnici djece s poteškoćama u razvoju (s mentalnom retardacijom, cerebralnom paralizom, djeca s autizmom, komunikacijskim poteškoćama, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti te drugim poteškoćama u razvoju, odnosno sindromima) i osoba s invaliditetom (odrasle osobe s prethodno navedenim poteškoćama);

 • fizičke ili pravne poslovno sposobne osobe koje podupiru rad Udruge i prihvaćaju odredbe ovog Statuta, Etičkog kodeksa i drugih općih akata Udruge, te žele sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

 

Redovni članovi mogu biti aktivni ili pasivni članovi.

Aktivni članovi su poslovno sposobne osobe koje su roditelji ili skrbnici djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te fizičke ili pravne poslovno sposobne osobe koje sudjeluju u radu Udruge i Skupštine, svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge. Oni imaju pravo donositi odluke te imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge. Aktivni članovi mogu koristiti usluge koje Udruga pruža.

Pasivni članovisu poslovno sposobne osobe koje su roditelji i skrbnici djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, fizičke ili pravne poslovno sposobne osobe i maloljetne osobe (za koje suglasnost daje roditelj ili srbnik) koji ne sudjeluju u aktivnostima i radu Udruge niti svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge. Pasivni članovi nemaju pravo donošenja odluka kao ni pravo birati ili biti birani u tijela Udruge. Na sjednicama Skupštine mogu sudjelovati u svojstvu promatrača, bez prava na odlučivanje. Pasivni članovi mogu koristiti usluge koje pruža Udruge o čemu odlučuje Upravni odbor Pasivni članovi mogu postati aktivni članovi prihvaćajući dužnosti istih.

Svi članovi su dužni plačati članarinu u iznosu i načinu koji odredi Upravni odbor obzirom  na kategoriju članstva.

O kategoriji članstva odlučuje Upravni odbor, a po potrebi i Stegovna komisija.

Obzirom da se u Udrugu učlanjuju roditelji i skrbnici djeteta s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom tada oni predstavljaju jednog člana, odnosno pri odlučivanju imaju jedan glas. U Registru se navode kao obitelj, ali s podacima o jednom roditelju ili skrbniku.

 
1.2.  Nominalni članovi

Nominalni članovi su djeca s poteškoćama u razvoju (s mentalnom retardacijom,  cerebralnom paralizom, djeca s autizmom, komunikacijskim poteškoćama, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti te drugim poteškoćama u razvoju, odnosno sindromima), osobe s invaliditetom (odrasle osobe s prethodno navedenim poteškoćama)  bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću. Oni su direktni korisnici usluga koje Udruga pruža.

Sukladno Zakonu ne mogu odlučivati na sjednicama Skupštine.

 
1.3.  Počasnim članom

Počasnim članom Udruge može postati fizička ili pravna poslovno sposobna osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti udruge, a bira se na prijedlog Upravnog  odbora i uz suglasnost Skupštine.

 

Članak 9.

Fizička ili pravna poslovno sposobna osoba koja želi postati članom Udruge podnosi zahtjev ili ispunjava pristupnicu za prijem u članstvo Upravnom odboru. Odluku o prijemu donosi Upravni odbor, a članom Udruge se postaje upisom u popis članova- Registar, potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti Udruge.

Odluku o kategoriji članstva, visini, vrstama članarine i roku uplate, te ostalim relevantnim podacima reguliraju se putem Pravilnika o članstvu koje donosi Upravni odbor.

Popis članova vodi se posebno za svaku kategoriju članstva, elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:

- o osobnom imenu (nazivu)

- OIB-u

- datumu rođenja

- datumu pristupanja Udruzi

- kategoriji  i statusu članstva (redovni članovi: aktivni ili pasivni, nominalni i počasni članovi)

- datumu prestanka članstva u Udruzi

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice propisan je odlukom Upravnog odbora.

Članak 10.

Prava i dužnosti članova Udruge

Redovni aktivni članovi:
imaju pravo:

- birati i biti birani u tijela Udruge;

- odlučivanja na Skupštini

- sudjelovati u aktivnostima Udruge, u utvrđivanju politike razvoja Udruge, kao i u donošenju i realizaciji programa i planova rada Udruge;

- koristiti usluge koje pruža Udruga;

- na dobivanje informacija o svim aktivnostima Udruge;

- iznositi svoja mišljenja, prijedloge i zapažanja o radu Udruge


imaju obvezu:

- pridržavati se odredbi ovog Statuta, drugih akata Udruge, te odluka tijela upravljanja;

- savjesno čuvati imovinu Udruge;

- štititi ugled i interes Udruge;

- čuvati poslovne tajne;

- odgovorno izvršavati preuzete obaveze i zadatke

- da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge;

- da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;

- da sudjeluju u radu i da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;

- da poštuju privatnost svakog člana Udruge.

 

Redovni pasivni članovi
imaju pravo:

- koristiti usluge koje pruža Udruga u opsegu kojeg određuje Upravni odbor

- na dobivanje informacija o svim aktivnostima Udruge;

- iznijeti Upravnom odboru svoja mišljenja, prijedloge i zapažanja o radu Udruge

-Sudjelovato u radu Skupštine, ali bez prava  da budu birani i biraju, te da odlučuju na Skupštini


imaju obveze

- pridržavati se odredbi ovog Statuta, drugih akata Udruge, te odluka tijela upravljanja;

- savjesno čuvati imovinu Udruge;

- štititi ugled i interes Udruge;

- čuvati poslovne tajne;

- odgovorno izvršavati preuzete obaveze i zadatke;

- da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;

- da poštuju privatnost svakog člana Udruge.

 

 Nominalni članovi
imaju pravo

-koristiti sve potrebne im usluge koje Udruga pruža, neovisno o kategoriji članstva svojih roditelja ili skrbnika

- na dobivanje informacija o svim aktivnostima Udruge;

- iznijeti Upravnom odboru svoja mišljenja, prijedloge i zapažanja o radu Udruge

-sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava  da budu birani i biraju, te da odlučiuju na Skupštini
imaju obvezu

- pridržavati se odredbi ovog Statuta, drugih akata Udruge, te odluka tijela upravljanja;

- savjesno čuvati imovinu Udruge;

- štititi ugled i interes Udruge;

- čuvati poslovne tajne;

- odgovorno izvršavati preuzete obaveze i zadatke;

- da poštuju privatnost svakog člana Udruge.

 

Počasni članovi
imaju pravo

- na dobivanje informacija o svim aktivnostima Udruge;

- iznjeti Upravnom odboru svoja mišljenja, prijedloge i zapažanja o radu Udruge

--Sudjelovato u radu Skupštine, ali bez prava  da budu birani i biraju, te da odlučiku na Skupštini

 
imaju obvezu

- pridržavati se odredbi ovog Statuta, drugih akata Udruge, te odluka tijela upravljanja;

- savjesno čuvati imovinu Udruge;

- štititi ugled i interes Udruge;

- čuvati poslovne tajne;

- odgovorno izvršavati preuzete obaveze i zadatke;

- da poštuju privatnost svakog člana Udruge.

 

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- dragovoljnim istupom, pismenom izjavom o istupanju iz članstva;

- ukoliko član djeluje suprotno interesima Udruge ili ako teže povrijedi Statut i Etički kodeks Udruge;

- ukoliko član ne izvršava svoje obveze;

- neplaćanjem  članarine;

- prestankom postojanja Udruge;

- smrću.

Član se, može,  brisati iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu te uvidom u evidenciju ne izvršava svoje obveze i u slučaju smrti.

Članu Udruge koji se ne pridržava programa, Statuta i drugih akata Udruge, ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interes Udruge, naruši ugled  ili prouzroči ozbiljnu materijalnu štetu Udruzi ili njenom članstvu može se izreći jedna od slijedećih stegovnih mjera;

- pismena opomena,

- privremeno uskraćenje pomoći i usluga Udruge,

- opoziv s funkcije u tijelima Udruge,

- privremeno ili trajno isključenje iz Udruge.

Odluku o brisanju iz članstva donosi Upravni odbor

Isključeni član ima pravo, ukoliko se ne slaže s odlukom o isključenju iz članstva, u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 12.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika na način propisan ovim Statutom.

Tijela Udruge su:

- Skupština

- Upravni odbor

- Nadzorni odbor

- Predsjednik, dopredsjednik

- Voditelj udruge

- Stegovna komisija

- Likvidator

Članovi tijela Udruge biraju se i opozivaju prema odredbama ovog Statuta.

Izbori za tijela Udruge (Izborna Skupština) moraju se provesti po isteku mandata, a konstituirajuće sjednice moraju se održati u roku od l5 dana od dana provedenih izbora. O radu sjednica tijela Udruge vodi se zapisnik koji se trajno čuva, a potpisuje ga predsjednik, zapisničar i dva ovjerovitelja koji se biraju na početku sjednica.

 

SKUPŠTINA

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge i čine je svi poslovno sposobni redovni aktivni članovi Udruge

 

Članak 14.

Skupština Udruge odlučuje na sjednicama. Sjednice mogu biti redovite, izborne, izvanredne i svečane.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom tijekom godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake druge godine.

Svečana sjednica Skupštine saziva se prigodom obilježavanja jubilarne obljetnice ili nekog drugog značajnog događaja važnog za Udrugu.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se u izvanrednim situacijama i na njoj se raspravlja samo o pitanjima zbog kojih je sazvana, a može je sazvati: Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 redovnih aktivnih članova Udruge.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor, a predsjedava joj predsjednik Udruge.

U slučaju isteka mandata ili ostavke Upravnog odbora Izbornu sjednicu  Skupštine saziva (najstariji član Upravnog odbora)

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red, te dan i mjesto održavanja sjednice. Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva ovlaštenih predlagatelja iz ovog članka sazvati će je sam predlagatelj, a taj zahtjev treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice.

O održavanju sjednica Skupštine članovi se obavještavaju pismeno,  pozivom na web stranici te na oglasnoj ploči u prostorijama Udruge.

Članak 15.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, dopredsjednik predsjedava Skupštinom ili će na početku sjednice članovi javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 16.

Skupština odlučuje pravovaljano ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovnih aktivnih članova Udruge. U slučaju nedostatka kvoruma daljnji tijek sjednice Skupštine odgađa se za trideset (30) minuta. U slučaju nedostatka kvoruma i nakon odgode od 30 minuta, sjednica Skupštine se odgađa i ponovo saziva u roku od najviše 14 dana.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, javnim glasovanjem, osim u slučaju kada se odluči da se  o pojedinom pitanju glasuje tajno ili kada se za jedno mjesto u tijelima  Udruge javi više kandidata.

Članak 17.

Skupština Udruge obavlja slijedeće:

- usvaja Statut i njegove izmjene i dopune,

- donosi godišnji program rada, financijski plan i po potrebi rebalans, te završni račun,

- donosi i druge akte važne za rad udruge,

- donosi odluku o udruživanju u drugu udrugu od značaja za ostvarenje ciljeva Udruge,

- bira i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora, te Stegovne komisije,

- brine o informiranosti članstva,

- bira i razrješava dužnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge,

- razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Udruge,

- daje smjernice za rad Udruge,

- odlučuje o sudjelovanju Udruge u različitim aktivnostima povezanim s ciljevima osnivanja Udruge,

- odlučuje o statusnim promjenama Udruge,

- odlučuje o žalbama,

- odlučuje o prestanku postojanja Udruge i utvrđuje način provođenja likvidacijskog postupka,

- odlučuje o promjeni naziva, sjedišta i adrese Udruge,

- obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom koji nisu stavljeni u nadležnosti drugog tijela Udruge.

 

 UPRAVNI ODBOR

Članak 18.

Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo koje upravlja radom Udruge i bira se između redovnih aktivnih članova Udruge. Sastoji se od 7 članova koje bira i opoziva Skupština s trajanjem mandata od dvije godine. Predsjednik, dopredsjednik i voditelj  udruge su članovi Upravnog odbora po funkciji.  Druga četiri člana su redovni aktivni članovi  Udruge.

Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Predsjednik Udruge saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora. U slučaju odsutnosti, sjednicu Upravnog odbora saziva i njome rukovodi dopredsjednik. O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

- postupaju suprotno odlukama Skupštine

- podnesu ostavku

- naruše ugled Udruge

Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor, tada se bira novi s punim mandatom.  Ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora Skupština bira nove članove  na vrijeme do isteka mandata njihovih prethodnika.

Svaki član  Upravnog odbora, predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja Udruge mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za  razrješenje na prvoj sjednici.

U slučaju isteka mandata predsjednika, ostavke ili  smrti do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora. 

Članak 19.

Upravni odbor provodi odluke Skupštine i ima slijedeće ovlasti:

- priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta,  izmjene i dopune Statuta i drugih akata Skupštine;

- donosi Pravilnike koje sadrži podrobnije upute o načinu rada Udruge (Etički kodeks, Pravilnik o financijskom poslovanju, Pravilnik o radnim mjestima, Pravilnik o članstvu i dr. );

Pravilnici i akti  ne smiju sadržavati odredbe suprotne ovom Statutu.

Njihove odredbe imaju za Udrugu i njene članove istu obvezujuću snagu kao Statut.

- saziva sjednice  Skupštine i predlaže dnevni red;

- utvrđuje prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa;

- brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;

- imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih dokumenata (dopisa i sl.) te korištenje pečata udruge;

- odlučuje o korištenju imovine Udruge;

- podnosi godišnje izvješće o radu Skupštini Udruge;

- prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova;

- odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva, kategoriji članstva;

- brine o informiranosti članstva i javnosti;

- skrbi o imovinsko pravnim i financijskim pitanjima;

- bira i imenuje svoje predstavnike i zastupnike u organizacije i udruženja čiji je Udruga član ili u čijem radu sudjeluje;

 - odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge;

- odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro-račun;

- odlučuje o osnivanju povjerenstava koja pomažu ostvarivanju propisanih ciljeva Udruge;

- predlaže osnivanje komisije za prijem i otpuštanje radnika

- obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu a koji nisu stavljeni u nadležnost drugog tijela.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a moraju se održati najmanje jednom u dva mjeseca.

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina članova a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

 NADZORNI ODBOR

Članak 20.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana biranih iz  redovnih aktivnih članova, koje bira Skupština na vrijeme od dvije godine te mogu biti izabrani za još jedan mandat. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela upravljanja Udruge.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput  u tri  mjeseca saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova. Predsjednik Nadzornog odlbra kojeg na konstituirajučoj sjednici bira Upravni odbor, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjere i Nadzorni odbor ili Skupština. Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razriješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka  18.  stavak 2., 3., i 4. Statuta.

Članak 21.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

- nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge,

- nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,

- prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge,

-  nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,

- nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge.

 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanje Udruge. Upravni odbor, zaposlenici i svaki član Udruge dužan je bez odlaganja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju, i dati tražene podatke Nadzornom odboru. Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odobra, ali bez prava odlučivanja. Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Udruge.

 

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 22.

Udruga ima predsjednika koji zastupa i predstavlja Udrugu.

Predsjednika bira Skupština  između članova Skupštine na mandat u trajanju od dvije  godine i ista osoba može biti ponovno izabrana.

Predsjednik Udruge ima slijedeće ovlasti:

- zastupa  i predstavlja Udrugu,

- predsjedava sjednicama Skupštine, saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora,

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,

- organizira i usklađuje rad i aktivnosti Udruge sukladno programu i ciljevima Udruge,

- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije Skupštine, te obnaša dužnost likvidatora,

- podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom Uredu državne uprave,

-  sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun Udruge,

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, aktima Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 23.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim dužnostima i poslovima zamjenjuje  ga dopredsjednik  Udruge ili druga imenovana osoba  sukladno članku 2. ovog Statuta.

Mandat dopredsjednika traje dvije godine.

 

VODITELJ UDRUGE

Članak 24.

Voditelja udruge bira i imenuje Skupština  između redovnih aktivnih članova Udruge na mandat od dvije godine.

 

Voditelj Udruge obavlja slijedeće:

-obavlja  zadaće koje mu povjeri Upravni odbor ili predsjednik te je  odgovoran  za zakonitost rada Udruge;

- pomaže predsjedniku u pripremi sjednica Upravnog odbora, Skupštine, te u izradi materijala o kojim će se na sjednicama  raspravljati i  vodi zapisnike s istih,

- pomaže predsjedniku u administrativnim i organizacijskim pitanjima,

- provodi delegirane mu ovlasti od strane Skupštine i Upravnog odbora;

-vodi propisanu evidenciju Registra  članova,

- vodi i čuva pismohranu Udruge;

- daje podatke o korisnicima stručnim suradnicima;

- izdaje razna uvjerenja (potvrde)

-  vodi matičnu knjigu radnika;

- izdaje sve odluke i rješenja iz područja radnih odnosa, dostavlja podatke  ugovorenom knjigovodstvenom  servisu koji   ispunjava sve tiskanice vezane uz zapošljavanje radnika, odnosno ostvarivanje njihovih prava;

-     vodi evidenciju dolaska na posao, utvrđuje raspored i radno vrijeme u svrhu poboljšanja u realizaciji i organizaciji procesa rada, izrađuje plan godišnjih odmora;

-     vodi poslove oko promjene registracije i svih statusnih promjena Udruge;

-     izrađuje  sve vrste ugovora;

-     surađuje s nadležnim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave;

-     surađuje s Centrima za socijalnu skrb, srodnim  udrugama i savezima, školama i ustanovama;

-     surađuje s voditeljima  projekata i koordinira rad u projektima, a po potrebi je i voditelj;

-     sudjeluje u pisanju  projektnih prijedloga i izvještaja;

-     surađuje sa svim zaposlenicima i vanjskim suradnicima u svrhu unapriieđenja rada Udruge;

-  sudjeluje u pripremi godišnjeg proračun, izradi financijskog plan i završnog račun;

- podiže novčana sredstva za potrebe blagajne;

- obavlja posao koordinatora  volonter;

- prezentira rad Udruge u medijima;

Članak 25.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština, Upravni odbor ili predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 26.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povrede svojih dužnosti utvrđenim ovim Statutom, Etičkim kodeksom i drugim aktima Udruge. Stegovni postupak provodi Stegovna komisija koja broji tri člana birana iz  redova aktivnih članova, a bira ih i razrješava Skupština Udruge. Mandat članova Stegovne komisije traje dvije godine te mogu biti izabrani za još jedan mandat. Članovi Stegovne komisije ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela upravljanja Udruge.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

U stegovnom postupku mogu se izreći i stegovne mjere propisane člankom 11., stavak 4. ovog Statuta. Stegovnim postupkom može se regulirati kategorija članstva sukladno članku 8. ovog Statuta.

Članu Udruge protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak mora biti omogućeno da se pred tijelom koje vodi postupak izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje mu se stavljaju na teret. Protiv izrečene stegovne mjere, u roku od l5 dana, računajući od dana dostave odluke može se podnijeti žalba Skupštini. Skupština je dužna o žalbi odlučiti u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine donesena povodom žalbe u stegovnom postupku je konačna.

Članak 27.

Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena organizacija. U okviru Udruge, radi racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja djelatnosti iz članka 8., mogu se  organizirati  klubovi kao posebne unutrašnje organizacione jedinice udruge.

Klubovi se organiziraju po potrebi, a Odluku o organiziranju i radu klubova, kao i izgledu pečata donosi Upravni odbor Udruge.

Klub nema pravnu osobnost. Klub ima svoj podračun žiro-računa Udruge. Radom klubova rukovodi predsjednik kluba kojeg imenuje Upravni odbor udruge.

Predsjednik kluba :

- predstavlja klub, a može zastupati i Udrugu temeljem posebne punomoći;

- organizira i rukovodi djelatnošću kluba u okviru djelatnosti Udruge;

- podnosi tromjesečni izvještaj o radu kluba  predsjedniku i Upravnom odboru;

- informira klub o radu Upravnog odbora;

- za svoj rad odgovoran je Upravnom  odboru udruge.

Odluke o udruživanju i osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

 

LIKVIDATOR

Članak 28.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Likvidator može biti predsjednik Udruge, druga osoba/pravna osoba član Udruge ili osoba koja nije član Udruge. Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.

Likvidator udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

O postupku pokretanja likvidacijskog postupka odlučuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

V. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 29.

Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:

1. odluka Skupštine o prestanku rada Udruge

2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela

    udruge   razdvajanjem

3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje

   redovne  sjednice skupštine, a ona nije održana

4. pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge

5. pokretanje stečajnog postupka

6. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 30.

Udruga može  ostvarivati prihode od članarina, sponzorstava, donacija, nagrada, dobrovoljnih priloga i darova fizičkih i pravnih osoba, kotizacija, dotacija, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te  EU fondova, udjela u dobiti trgovačkih društava, zadruga, ustanova i drugih organizacija u (su)vlasništvu udruge, obavljanja  djelatnosti sukladno Statutu i drugim propisima.

Udruga može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Odluku o stjecanju pokretne i nepokretne imovine, kao i odluke o prodaji, prijenosu na druge pravne i fizičke osobe ili davanju u zakup donosi Upravni  odbor. Svi ostvareni prihodi koriste se isključivo za ostvarivanje cilja Udruge te se raspoređuju za programske aktivnosti Udruge. Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku poslovnu godinu, financijskim planom.  Sredstva Udruge mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom i usvojenim financijskim planom.

Sve funkcije u Udruzi su dobrovoljne. Rad pojedinaca može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova o čemu odluku u svakom pojedinačnom slučaju donosi Upravni odbor.

Članak 31.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 

VII. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične Statutom propisane ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 33.

Spor /sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

U slučaju spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se Pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Upravnom odboru da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

IX. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 34.

Financijsko-materijalno poslovanje Udruge organizira se i vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Financijsko računovodstveni poslovi povjeravaju se stručnoj osobi ili ovlaštenom knjigovodstvenom servisu. Naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom udruge ima predsjednik udruge.

 

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 35.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

XI. NADZOR

Članak 36.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

 

XII. STATUSNE PROMJENE

Članak 37.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 17. ovog Statuta.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje općih akata (pravilnika, odluka, poslovnika i sl.) kao i drugih akata (programa, planova) daje Upravni odbor Udruge.

Statut i drugi opći akti Udruge oglašavaju se na oglasnoj ploči Udruge.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave. Statut će se objaviti na oglasnoj ploči Udruge slijedeći dan nakon donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 10. svibnja 2011. godine.

Izmjena i dopuna statuta 27. svibnja 2021 godine.

Predsjednica Udruge:
Maja Giljanović